de FNV afdeling van asd. | pamfletten | Gastenboek | Bestuur en telefoonnummers CLP | Data en agenda Mokumspoor vergaderingen | Poc nieuws | vroeger

Utrecht, 2 november 2007

 

Extra info Amsterdam-CS

 

 

POC Amsterdam weer in positie!

 

Op 5 september 2007 heeft de onderdeel-commissie, POC Amsterdam het vertrouwen in de PDM opgezegd.

Op 7 september 2007 heeft de POC Amsterdam de overlegrechten teruggelegd bij de OR NS-Reizigers. Met

deze stap was de POC formeel van haar taken en bevoegdheden ontheven.

Na een mediationtraject, welke afgerond is op 24 oktober, heeft de OR in zijn onderlinge vergadering besloten

om de POC zijn bevoegdheden terug te geven. Dat betekent dat per 2 november de POC Amsterdam weer

geïnstalleerd is en alle lokale zaken weer door de POC behartigd gaan worden.

 

 

Met groet, namens de OR,

 

De communicatiecommissie

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

    POC nieuws Amsterdam

Versie 10

September 2007

Uitleg, opzeggen van vertrouwen,in de

    Pdm van Amsterdam Centraal.

   

 

Geachte collegae,

 

 

 De POC Amsterdam Centraal wil middels dit schrijven uitleg geven over hoe de POC Amsterdam Centraal gekomen is tot de beslissing van het opzeggen van vertrouwen in de PDM van Amsterdam Centraal.

 

Vanaf  de start van de zittingstermijn, medio mei 2006 heeft de POC getracht om een zo´n open en eerlijk mogelijk overleg te voeren met onze PDM.

Soms was er inderdaad een goed en gezamenlijk optrekken van enkele zaken mogelijk, helaas moesten wij concluderen dat er op juist cruciale zaken een waarneembare trend was om het POC niet te voorzien van de juiste informatie, er was zelfs een zaak waar werd vernomen dat wij op de werkvloer met onjuiste informatie waren voorzien.

Ook liepen wij tegen een geval aan waar we ons met het mes op de strot geplaatst voelde om een keuze te maken, naderhand bleek er dat er weer verkeerde inzichten waren gehanteerd waardoor de nut en noodzaak van deze hele discussie amper nodig was.

Dit concludeerde in een schot voor de boeg, op 24-07-2007 werd er door ons een schrijven uitgebracht met onderwerp”op de rand van opzeggen van vertrouwen”naar de PDM. .

Helaas heeft  de PDM daar  niet of nauwelijks op gereageerd, wel heeft de adj. Pdm gereageerd met wederom de goede intentie uit te spreken.

De intenties zijn meerdere keren naar elkaar uitgesproken om tot een goed en beter overleg te komen,[er is zelfs in het  verleden een heel mediation traject verlopen om onze relatie toen al beter te willen maken]… verder dan dat zijn wij echter niet gekomen.

 

Na langdurig en zorgvuldig overleg heeft de POC Amsterdam Centraal helaas moeten concluderen dat er niet meer genoeg vertrouwen aanwezig is om constructief met de PDM verder te overleggen.

Hierbij zo veel mogelijk de argumenten die ons tot dit besluit hebben gedwongen.

 

Allereerst toont de PDM ons inziens geen belangstelling voor de ernst van de overlegsituatie door na zijn vakantie niet bij het POC binnen te lopen. Ondertussen was de PDM al meerdere weken aan het werk en lijkt het ons sterk dat hij geen tijd heeft kunnen vinden om bij ons binnen te lopen. Wij mogen toch aannemen dat hij op de hoogte was  gesteld door zijn plaatsvervanger van de ontwikkelingen op overleg gebied?

 

De POC is via de achterban op de hoogte gesteld van het feit dat een PM zich 100% zou gaan bezig houden met zijn bijtaak “het serieverantwoordelijke zijn”. Zoals hij zelf heeft geschreven aan zijn boord, heeft hij het moeilijk gehad de functie PM en serieverantwoordelijke te combineren. Daarom schrijft hij, dat hij een keus heeft moeten maken en met de PDM heeft afgesproken dat hij vanaf 13-08-2007 t/m 31-12-2007 zich voor 100% gaat inzetten als serieverantwoordelijke. Dit betreft een pilot die aan het eind van deze genoemde periode geëvalueerd werd. [dit werd door de PM zelf naar de werkvloer gebracht]

De POC heeft hierop vragen gesteld aan de PDM [en wij denken dat ondertussen de PDM wel weet hoe wij over pilots denken] en in het antwoord wordt het bestaan van de bovengenoemde pilot ontkent!

 

Het projectplan 20% inzet buiten resulteert in 10% meer klanttevredenheid. De gebrekkige informatie voorziening vooraf, en alle in gang gezette projecten zonder overleg met het POC, was een dieptepunt in onze relatie,wijselijk heeft de PDM alle zaken aangaande dit project stopgezet.

De soap werd nog verergerd doordat er een cruciaal verslag, [die kon aantonen dat wij in de vergadering summier geïnformeerd waren], maanden op zich liet wachten en op het laatst zodanig werd aangepast dat het leek dat het in den treuren besproken was.

Dit verslag is dan ook door ons geweigerd.

 

De afspraken gemaakt tussen OR NSR en Directie op 16 Maart j.l. waar  de PDM ons volledig in moest betrekken, heeft hij ons inziens niet nageleefd. Er staat letterlijk “Deze maatregelen vormen de hoofdlijnen waarlangs de productiemanager van een productiegebied met knelpunten in de capaciteit met zijn POC in overleg treedt”. Het overleg is niet met ons gevoerd, POC Amsterdam Centraal heeft alleen mededelingen over de te nemen maatregelen mogen ontvangen.

.

De noodzaak van de extra weekenden die machinisten en hoofdconducteurs door chronische personeelstekorten hebben moeten draaien roept gezien de realisatie grote vraagtekens op. Het overleg hierover waarbij de POC Amsterdam Centraal met het mes op de strot de minst slechte beslissing heeft moeten nemen voelde heel slecht. Deze noodmaatregel heeft helaas niet geleid tot een structurele oplossing want nu wordt alweer het overleg gestart over de mogelijke weekend problematiek in 2008.

Het POC vindt het onvoorstelbaar dat er geen lering is getrokken uit de aanfluiting ten aanzien van de vele machinisten overs zoals die de gehele zomer zich hebben getoond, vele machinisten hebben zich nog opgegeven voor vertrekassistent, zodoende was het niet zichtbaar in onze koffiekamers.

 

POC Amsterdam Centraal heeft grote zorgen over het Amsterdamse Personeelsbeleid. B.v. HC tangen worden aan machinisten uitgegeven die dienst doen als vertrekassistent! Een machinist behoord volgens de

POC geen vervoerbewijzen te controleren, bovendien is hier geen overleg aan vooraf gegaan.

 

Verder ziet de POC inzet van machinisten op andere functies. De POC heeft geen weet van de combifunctie Mcn/SAM of Mcn/Did.

 

Verschuivingen op het Facilitair Bureau qua invulling van functies, b.v. een SAM/Did die dienstindeler geworden is maar niet in het Did rooster meedraait, lpw diensten die niet meer bestaan wat wel consequenties heeft voor diegene die de lpw diensten draaide enz.

HC’s die ondanks de tekorten om duistere redenen van de trein worden gehaald, een HC die koste wat het kost op de ziekenlijst werd gehouden ondanks dat hij/zij al meer dan een jaar volledig inzetbaar was in de HC functie.

Enz,enz,enz.

Op al deze punten heeft onzes inziens de PDM van Amsterdam zich niet gehouden aan de Wet op de Ondernemingsraden,vele vallen onder artikel 31 {Informatierecht},artikel 25{adviesrecht}, artikel 27 [Instemmingsrecht]

 

Hier nog een aantal punten waarover wij als POC niet tevreden zijn maar die op dit moment te lang zijn om uitgebreid te  kunnen uitleggen.:

 

 • 30 collega’s die nog zomerverlof toegewezen moesten krijgen in het najaar doordat PM’s te laat hebben gereageerd op het niet inleveren van hun zomerverlof aanvraag. [ conform werkafspraak  Verlofinstructie 2007], hierdoor was er minder ruimte over voor het najaarsverlof en kreeg de POC veel klachten dat veel verlofaanvragen niet werden gehonoreerd.
 • Bij zomerverlof andere werkwijze verlenen RT  bij HC’s  in vergelijking met Mcn.
 • Starten met een zgn. pilot opleiding Vossen te Amsterdam en ook abrupt afbreken waarbij betrokkenen

[ opleiders/ trainers] niet op de hoogte zijn van de genomen beslissing.

 • POC Regeling garantieloon eenzijdig afgeschaft.[inzet in de POC moet niet leiden tot achteruitgang in loon.]
 • Verschralen werkpakket waarbij de POC twijfels heeft of de PDM al zijn invloed heeft gepakt om het voor Amsterdam zo goed mogelijk te houden.
 • Amsterdam Lelystad laten helpen i.p.v. een ruil te maken: Amsterdam doordeweekse LLS diensten laten draaien en LLS Amsterdamse weekenddiensten te laten draaien.
 • Het aantrekken van een adjunct PDM. POC heeft twijfels over nut en noodzaak. Zijn 2 volwaardige APDM,s al niet voldoende.?
 • De opvallende afwezigheid van onze PDM op cruciale momenten op belangrijke meetings in Utrecht.
 • Eerst andere standplaatsen helpen voordat de eigen standplaats van de eigen overs kan genieten. Waar staat deze werkafspraak? De POC weet hier niets van.
 • WA dagen verstrekken in de hoogzomer periode. Staat heel raar als alle WTV dagen in die zelfde periode wordt ingetrokken.[Is niet volgens afspraak]
 • Onbalans in werklijnen en inzetbaar personeel. Tot op heden alleen ad-hoc oplossingen. Vergroot onvrede en werkt demotiverend bij medewerkers, verhoogd ziekteverzuim.
 • Wijzigingen op diensten qua lengte en inhoud, had ook met de POC besproken moeten worden.
 • Het inklinken van diensten. De PDM heeft ons gezegd dat je dit niet moet willen. Toen het zover was dat er een beslissing genomen moest worden en de POC Amsterdam keihard NEE zei, heeft de PDM ons niet gesteund.
 • Het missen van uiting van begrip, van direct leidinggevenden, tav. de hoge werkdruk .

 

Opzeggen van vertrouwen betekent voor het POC Amsterdam Centraal, dat alle overlegfaciliteiten in         principe teruggeven zijn aan de Ondernemingsraad NSR.

In afwachting van wat de OR besluit, zullen wij niet op het secretariaat aanwezig zijn zoals gepland.

 

 

 

 

COLOFON


De poc leden

Hans de Rijk                 : voorzitter
Freek Postma               : secretaris
Georgia de Haas           : 2e voorzitter
Bjørn Suerink                : 2e secretaris
René Garenstroom
Arnim Kuperus
Theo Leijnse
Willem Peute
Rob van der Sloot
Hasan Tetik
Mieke Weppner


POC Amsterdam Centraal

Telefoon:         020-5578907
Fax:                 020-5578705
E-mail: NSR.ASD-OC@ns.nl

 

POC nieuws Amsterdam

EXTRA

18 juli 2007

 


    Maatregelen capaciteit Randstad Noord

 

 

Enkele weken geleden werden de vier POC’s uit Randstad Noord ontboden bij de Netwerk directeur die maatregelen wou nemen om het te kort aan capaciteit van personeel in het netwerk op de korte termijn op te lossen:

 

De POC Amsterdam Centraal heeft zijn plannen met klem ontraden, daar in onze visie het lusten en lasten verhaal en de overstaptijden in gedrang komen, ook zijn we met alternatieve voorstellen gekomen.

De Netwerk directeur heeft de voorstellen van de POC ASD Centraal niet overgenomen en heeft gezamenlijk met de NOC Randstad Noord besloten om de maatregelen te nemen zoals in de brief van 12 juni 2007 beschreven staat.

 

De POC ASD Centraal heeft in dit traject gestaan voor onze collega’s, om zonder werkdrukverhoging toch de dienstregeling zonder uitval van treinen de komende weken te laten verlopen.

 

Echter de Netwerk directeur en de NOC hebben tot bovengenoemde maatregelen besloten, om vanaf maandag 30 juli tot en met zondag 26 augustus deze in te voeren.

 

POC nieuws Amsterdam

Versie 7

juli 2007

 


Inhoud

1: Voorwoord

2: Wat heeft de POC de afgelopen maand gedaan/bereikt?

3: Wat voor vraagstukken spelen er bij de POC?

4: Vaste rubrieken
5: Ander Commissie nieuws

6: Colofon


 

1.                Voorwoord.
Geachte collegae,

De POC nieuwsbrief kwam elke laatste maandag van de maand uit, maar dit gaat veranderen net als de lay-out. De POC nieuwsbrief zal nu na het Onderlinge Overleg gepubliceerd worden. Vandaar slaan we versie 6 over en beginnen we met versie 7, maand juli. De lay-out hebben we veranderd om zo de leesbaarheid te vergroten.

Peter Brugman is met de POC gestopt en binnen de vakbond VVMC is al een vervanger gevonden in de vorm van René Garenstroom. Bij deze welkom binnen de POC.

2.               Wat heeft de POC de afgelopen maand gedaan/bereikt?

Voorjaarsverlof 2008.
De POC heeft met de OV vergadering van 20 juni jl. ingestemd met het aangeboden voorjaarsverlof 2008.

Restauratieve voorzieningen.
Ook wordt er nog druk onderhandeld over de openingstijden van de kantine. De tijden zijn nu 07:00-21:00 uur. Er wordt vanuit Netwerk Randstad Noord een bod gedaan van doordeweeks 09:00-21:00 uur en in het weekend 09:00-14:00 uur / 17:00-21:00 (gebroken tijden). De POC heeft gevraagd om nogmaals samen met de gehele POC naar de openingstijden te kijken.

Achterbanberaad.

Zoals jullie wel gemerkt hebben ligt er inmiddels een verslag in de koffiekamers, wat het achterbanberaad heeft opgeleverd.

Op de vraag, “is het mogelijk om met name doordeweekse lege diensten (edo’s) van de machinisten te benutten om de HC,s snipperverlof te verlenen?”(boven op de afspraken tussen de OR en Directie van 16 Maart 2007)

Is met overweldigende meerderheid Tegen’ gestemd.

              Tegen 160:     waaronder 81 HC en 79 MCN.

                  Voor 28:     waaronder 13 HC en 15 MCN.

De vele voor en tegen redenen die men opnoemde zijn genoteerd en geven ons een goed beeld hoe deze vraag, beleefd wordt op de werkvloer. Na dit wel overwogen traject, heeft de POC besloten om niet in te stemmen met het plan van de PDM. De PDM heeft dit overgenomen.

 

Utrechtse HC-diensten.

Zoals bekend is draaien wij vanaf april 2007 na gevolg van de werklijnen conferenties te Utrecht en de daaruit voortgekomen Quick-wins, 26 Utrechtse HC diensten.

Vanwege de hoge werkdruk, heeft men geprobeerd om deze diensten terug te geven aan logistiek.

Logistiek heeft hier oplossingen voor gevonden door ze weg te zetten naar o.a. Netwerk Noord-Oost. Zoals verwacht kampt men daar ook met een te hoge werkdruk en heeft men aangegeven dat de daar ook eerder gemaakte afspraken met hun PDM geschonden worden.

Men heeft ook ernstige bezwaren gemaakt tegen de verandering van hun werkpakket. De PDM heeft gesteld dat, per 9 juli aanstaande, deze diensten terug gaan naar Utrecht.

 

3.               Wat voor vraagstukken spelen er bij de POC?

Kan onze verlofregeling beter.

De POC wil samen met het management gaan onderzoeken d.m.v. sessies op het ontmoetingsplein of er behoefte is aan een andere opzet van onze verlofregeling.
Dit wil niet concluderen dat er een vernieuwde verlofregeling moet komen. Als de wens er is om de huidige verlofregeling niet te veranderen, blijft hij zoals hij is.
Maar het is altijd goed te bekijken zoals hij er ligt weer eens te toetsen of men hem toch nog kan verbeteren.
Graag horen we jullie mening.

4.               Vaste rubrieken.

a.      VGW
Deur vergrendeling 1500 serie.
Bij de VGW zijn klachten binnengekomen over de deur vergrendeling in de serie 1500 die rijdt tussen Amsterdam en Deventer. De 1500 serie heeft een aantal stammen rondrijden met gehuurd Duits materieel. Bij deze rijtuigen worden de deuren gesloten gehouden met luchtdruk. Er is (nog) geen mechanische vergrendeling aanwezig. Reizigers kunnen met enige kracht de luchtdruk vergrendeling verbreken. Er kan dus een gevaarlijke situatie ontstaan. Echter de rijtuigen uit de serie voldoen aan de gestelde eisen m.b.t. toelating op het spoor en is het systeem van deursluiting geaccepteerd! Met het reviseren van deze rijtuigen wordt een mechanische vergrendeling aangebracht. De planning is dat alle rijtuigen in december 2007 zijn voorzien. Als een reiziger om wat voor reden dan ook de voorschriften niet nakomt en een deur door de vergrendeling openmaakt, is dit nooit de verantwoording van het treinpersoneel maar van de reiziger.

Werkzaamheden spoor 1 te Asd
Een aantal keren is de VGW benaderd over de werkzaamheden op spoor 1
Het gaat over het laden en lossen van materiaal op de werkplek boven het perron.
De aannemer heeft de Adviseur Arbo & Spoorwegveiligheid te Asd verzekerd dat e.e.a veilig plaatsvindt. Voor deze methode is ook een vergunning afgegeven.
Toch heeft de Adviseur Arbo & Spoorwegveiligheid te Asd gemeend i.v.m. veiligheid voor reizigers en personeel extra maatregelen te vragen.
Gedurende de aanwezigheid van een trein met reizigers op de perrons zal niet met grote uitstekende lasten gewerkt worden. Dit zal beperkt worden tot de z.g. treinvrije perioden. Kleine makkelijke beheersbare onderdelen kunnen echter wel onder toezicht van een bewaking worden gelost.

Afvallende seinen op de Utrechtse lijn.
Te vaak komen afvallende seinen voor op de Utrechtse lijn. E.e.a is verklaarbaar, er is technisch op dat moment iets niet op orde. In het weekend van 24/25 juni wordt er een systeemupdate doorgevoerd. Mogelijk dat deze verbetering geeft. Het systeem valt wel altijd bij storing uit naar de veilige kant. Merkt het systeem een "hikje" in de techniek dan valt het sein naar de veiligste situatie. Rood dus. Maar erg vervelend en erg onwenselijk.
Prorail werkt aan een oplossing, wij hopen dat 24/25 juni soulaas gaat geven.

Zichtbaarheid seincijfer borden en vertreklichten Utrechtse lijn
Op de Utrechtse lijn is gesignaleerd dat seincijfer borden en vertreklichten slecht zichtbaar zijn.
Dit is bekend en wordt in week 26 mogelijk verholpen zodat een hogere lichtopbrengst wordt gerealiseerd. Machinisten en HC’s hebben voor dit fenomeen via hun railpocket een kennisgeving gehad.

RI&E facilitair bureau
De VGW heeft van drie Arbo instanties een offerte opgevraagd, waaronder Arbo-Unie, Achmea en een nieuwkomer op de markt Arboned.
Het eerste oriënterende gesprek met Achmea heeft al plaatsgevonden. We gaan nu een oriënterend gesprek aanvragen met een vertegenwoordiger van Arboned.
Arbo-Unie is op basis van offerte en mondelinge informatie afgewezen. Wij hopen zo spoedig mogelijk te kunnen beginnen met de RI&E Facilitair Bureau.

Opvang en Nazorg
Zoals jullie ongetwijfeld al in Buitensporig nummer 13 hebben gelezen, wil de VGW in samenwerking met P&O, Arbo coördinator en Vangrail, extra aandacht besteden aan Opvang en Nazorg. Het doel is om de bekendheid van Opvang en Nazorg te vergroten bij het personeel. Daarom zult u in augustus en oktober marktkramen in de gang zien staan met de onderwerpen Opvang en Nazorg, Vangrail en VGW.
Wilt u alvast meer willen weten over deze onderwerpen komt u dan even langs bij P&O of de VGW.

b.      BETS
Afscheid Projectleider OV-chipkaart & poortjes Netwerk randstad Noord
Op 1 juni heeft Ruud Rol, Projectleider OV-chipkaart & poortjes en tevens Voorzitter van de BETS vergaderingen, afscheid genomen. Ruud is vanaf 4 juni werkzaam als Adjunct Productiemanager in het productiegebied Amsterdam Centraal.
Het BETS project wordt ondergebracht bij productie Services, maar blijft doorlopen. Gaby Worthington neemt een deel van de taken van Ruud Rol over.
De BETS commissie wenst Ruud Rol veel succes in zijn nieuwe loopbaan.

Testfase chipkaart voor OV afgerond
De testfase van de chipkaart voor het openbaar vervoer in Rotterdam is op 22 juni afgerond. Volgens de drie bedrijven die meewerkten; RET, NS en Connexxion, is de kaart een succes en kan worden begonnen met de daadwerkelijke invoering van het systeem voor het heel openbare vervoer in Nederland.

Testmogelijkheden op de Flevo-Schiphollijn
De BETS wil op de Flevo-Schiphollijn gaan testen met name op Almere Centrum en Lelystad. Het doel is om te kijken hoe de loopstromen verlopen en hoe de doorstroom verloopt zowel bij de spits als bij drukke evenementen zoals bijv. Lowlands in augustus.
Wij gaan ondermeer letten op klantgedrag bij ophopingen bij de poortjes.
Tevens gaan we kijken of de poortjes voldoen aan het PVE, m.n. zijn er voldoende poortjes op bijv. Almere Centraal.

5.               Ander Commissie nieuws.

Buiten de boven genoemde vaste rubrieken is er geen ander nieuws te melden uit de commissies.

6.               COLOFON


De poc leden

Hans de Rijk                 : voorzitter
Freek Postma               : secretaries
Georgia de Haas           : 2e voorzitter
Bjørn Suerink                : 2e secretaris
René Garenstroom
Johan de Jaeger
Paul de Koster
Arnim Kuperus
Theo Leijnse
Willem Peute
Rob van der Sloot
Hasan Tetik
Mieke Weppner


POC Amsterdam Centraal

Telefoon:         020-5578907
Fax:                 020-5578705
E-mail: NSR.ASD-OC@ns.nl

Ook te lezen op de site van :
Mokumspoor

http://mokumspoor.lokalepartij.nl

http://www.rijdendPersoneel.nl

en

VVMC site

http://www.vvmc.nl/amsterdam
VGW:

E-mail: Theo.Leijnse@ns.nl

Mieke Weppner : Voorzitter
Theo Leijnse     : Secretaris
Hasan Tetik      : 2e Voorzitter
Arnim Kuperus
Rob van der Sloot

P-Commissie

Hans de Rijk
Willem Peute
Hasan Tetik
Freek Postma


Communicatie commissie

E-mail: Bjorn.Suerink@ns.nl

Bjørn Suerink
Hans de Rijk
Theo Leijnse

Roostertoets commissie

Johan de Jaeger
Theo Leijnse
Bjørn Suerink
Hasan Tetik

FEA

Hans de Rijk
Georgia de Haas
Willem Peute

 

POC nieuws Amsterdam

Versie 5

mei 2007

 


Inhoud

1: Voorwoord

2: Nietigheid verklaring

3: BETS

4: Najaarsverlof 2007
5: Commissie nieuws

6: Colofon

1. Voorwoord


Geachte collegae,

Er zijn binnen de POC wat veranderingen in de bezetting geweest.

Wijziging van POC samenstelling.
Frans Slats en Ron Muste hebben beide op eigen verzoek afstand genomen van hun POC lidmaatschap.
De POC bedankt Frans Slats en Ron Muste voor hun inzet.
Hiervoor in de plaats gekomen zijn Arnim Kuperus (Sammer)en Rob van der Sloot (Mcn).

Wijzigingen commissie samenstelling.
Paul de Koster is nu VOS in opleiding en heeft zijn 2e voorzitterschap neergelegd en heeft zich uit de VGW en de FEA commissie teruggetrokken.
Voor de VGW is Arnim Kuperus gekomen i.p.v. Paul de Koster. Rob van der Sloot is geen buitenlid meer. Door het vertrek van Ron Muste is er op dit moment geen 2e secretaris bij de VGW.
De FEA zal het momenteel met z’n tweeën doen. Wel zal Georgia de Haas enkele bijeenkomsten van de FEA bij wonen om te zien of ze met deze commissie uit de voeten kan.
En in de Roostertoets commissie zit nu door vertrek van Ron Muste alleen Johan de Jaeger nog.

We zullen de verdeling van de commissies namens de communicatie commissie op de eerst volgende vergadering aan de orde stellen.


2. Nietigheid verklaring


De POC heeft beroep gedaan op de Wet op de Ondernemingsraden art. 27, vijfde lid “beroep op nietigheid”. Dit i.v.m. een plan van onze Pdm, Menno Simon, welke de naam draagt “20% inzet buiten resulteert in 10% meer klanttevredenheid”.
De POC is van mening dat er in het plan, instemmingsplichtige en adviesplichtige onderdelen in staan, waar de POC weinig tot niets van heeft geweten. Wel zijn er mondjes maat wat dingen genoemd op de laatste artikel 24 vergadering (dit is een halfjaarlijks terugkerende vergadering waarin het afgelopen en het komende half jaar besproken wordt). Op vragen van de POC die werden gesteld is wel een richting, maar zijn geen concrete plannen genoemd. Gaande de maanden maart en april zagen we allerlei uitvoerend zaken welke niet met de POC besproken waren. De Pdm heeft in mei de POC zijn visie over zijn gehele plan gegeven. De Pdm ziet het als beschrijving van de huidige werkzaamheden die al gelden voor het management en sammers. Volgens het inzicht van de POC gaat het over meerdere zaken, zoals beschreven is in de WOR. Met name het informatierecht, adviesrecht, instemmingsrecht en meerdere landelijke besluiten. Op de nietigheid verklaring heeft de Pdm nog geen reactie gegeven.
Door gesprekken met de Pdm lijkt het de POC wel duidelijk dat de Pdm naar een oplossing zoekt. Komende week zal de Pdm zijn besluit aan de POC voorleggen, dit betekent; of hij trekt zijn gehele plan in of hij gaat door met zijn uitvoering. In het laatste geval zal de POC een beroep doen op de WOR art. 27, zesde lid “Naleving”, wat inhoud dat de POC dit geschil aanbrengt bij de OR, waarna een bemiddeling van de bedrijfscommissie tussen de OR en de Directie plaats vindt. Komt daar niets uit, is de gang naar de Kantonrechter onvermijdelijk.
Wordt vervolgd.


3. BETS

 

Werkzaamheden SHL- Flevolijn.

De werkzaamheden op de SHL-Flevolijn loopt op schema, Enkel Asdm geeft problemen met de deelgemeente. Begin juni zijn 4 tot 5 stations klaar, daar kan dan worden begonnen met het testen van de apparatuur. Met echte klanten kan op zijn vroegst getest worden in september. Aan station Weesp is op een haar na klaar. Lelystad is bouwtechnisch klaar, automaten zijn in principe gereed.


4. Najaarsverlof 2007


Het najaarsverlof 2007 is opnieuw ingeschreven in bijzijn van twee POC leden. Er zijn enkel nog twee HC’s ingeschreven. Allebei zijn ze over het hoofd gezien. Bij de Mcn hebben we er nog één blij kunnen maken. Ook is er gekeken naar de manier van inschrijving en zijn daar wel opmerkingen en ideeën over. Dit moet op papier worden gezet en in een van de volgende vergaderingen besproken worden.


5. Commissie nieuws


VGW

Opvang en Nazorg.
Wij als VGW en P&O starten in de maand juni een programma met als thema Opvang en Nazorg. Dit willen wij doen in samenwerking met Vangrail, omdat op sommige onderwerpen overeenkomsten zijn.
Waarom wij dit programma doen is dat de Opvang in de meeste gevallen wel goed is geregeld, maar de Nazorg wel wat extra aandacht moet hebben.
Het doel van dit programma is dat de medewerker op de hoogte is van het beleid Opvang en Nazorg, en weet wat zijn rechten en plichten zijn, en wat voor rol een ieder daar in kan betekenen.

Het programma ziet er als volgt uit.
4 juni                Aftrap met MT+
14 juni              Aankondiging in
 Buitensporig (uitg. 22 juni)
Juni/juli             Promotie door
                        Vangrail?
25 juli               Special (uitg. 3 aug)
8 augustus        Marktkraam
15 augustus      Marktkraam
5 september      Artikel Buitensporig (uitgave 14 september)
17 oktober        Marktkraam
24 oktober        Marktkraam
November         Overzicht


RI&E Facilitair Bureau.
De VGW heeft een paar offertes aangevraagd bij ondermeer, Achmea, Arbo-Net en Arbo-Unie voor het uitvoeren van een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) Facilitair Bureau. Deze RI&E zal in zijn geheel worden uitgevoerd door een extern bureau, onder wakend oog van de VGW.
Wij hopen dat de RI&E zo gauw mogelijk uitgevoerd kan worden.


PBT

Feestdagen regeling.
Sinds dit jaar draaien wij een feestdagenregeling. Iedereen heeft deze regeling ontvangen, zo niet dan kan je die bij PM of Vos verkrijgen.
Opgenomen in de Feestdagenregeling zijn:

1e Kerstdag
2e Kerstdag
Aansluitend Nieuwjaarsdag
Hemelvaartsdag
2e Paasdag
2e Pinksterdag

1e Paasdag en 1e pinksterdag zijn in de Feestdagen regeling niet opgenomen.
Op deze dagen werk je volgens rooster. Heb je volgens rooster rust, krijg je rust. Moet je volgens rooster werken, krijg je een dienst.

De VGW betreurd dat door een misverstand het helaas voorgekomen is dat er toch collega’s PBT op een van die dagen geconfronteerd werden met een verschoven rust.


Service en Security.
Op de Amsterdam Sloterdijk zijn wij al een tijdje actief met de pilot Service en Security. Velen zijn erg benieuwd naar de resultaten. Op 11 juni a.s. start de evaluatie van de pilot Service en Security op Sloterdijk. Eind juni moeten de evaluaties zijn afgerond.
Er gaan verschillende soorten evaluaties plaatsvinden.
Te weten:

 • De medewerkers die hebben deelgenomen aan een pilot (groepsgesprekken en een weblog).
 • De medewerkers die assistentieverlening hebben gehad van een T&V (Toezicht & Veiligheid) team (telefonisch interview).
 • De reizigers op Sloterdijk waar een T&V team actief is (interviews).
 • De direct betrokken PM's PBT en T&S managers (door projectleider S&S).
 • De medewerkers van de VeiligheidCentrale (door Projectleider S&S)

Deze verschillende evaluatievormen zijn in overleg met deskundigen en een vertegenwoordiger van de OR NSR en T&S gekozen, zodat die goed aansluit bij de doelgroep en op korte termijn haal- en maakbaar is.


6. COLOFON

 

POC Amsterdam Centraal

telefoon:          020-5578907
fax:                  020-5578705
E-mail: NSR.ASD-OC@ns.nl

De poc leden

Hans de Rijk     : voorzitter
Freek Postma   : secretaries
Bjørn Suerink    : 2e secretaris
Peter Brugman
Georgia de Haas
Johan de Jaeger
Paul de Koster
Arnim Kuperus
Theo Leijnse
Willem Peute
Rob van der Sloot
Hasan Tetik
Mieke Weppner

VGW:

E-mail: Theo.Leijnse@ns.nl

Mieke Weppner       : Voorzitter
Theo Leijnse            : Secretaris
Hasan Tetik             : 2e Voorzitter
Arnim Kuperus
Rob van der Sloot

FEA

Hans de Rijk
Willem Peute

P-Commissie

Hans de Rijk
Willem Peute
Hasan Tetik
Freek Postma

Communicatie commissie

E-mail: Bjorn.Suerink@ns.nl

Bjørn Suerink
Hans de Rijk
Theo Leijnse

Roostertoets commissie

Johan de Jaeger

Ook te lezen op de site van :
Mokumspoor

http://mokumspoor.lokalepartij.nl

http://www.rijdendPersoneel.nl

en

VVMC site

http://www.vvmc.nl/amsterdam

 

POC nieuws Amsterdam

Versie 4

april 2007

 


Inhoud

1: Samen op het werk

2: Extra weekendinzet

3: BETS

4: Najaarsverlof
5: Colofon

 

1. Samen op het werk

 

Geachte collegae,

 

Afgelopen weken zijn er wederom incidenten geweest welke de grens van tolerantie onze inzien ver overschrijden, in de vorm van hakenkruizen en andere bekladingen op de toiletten, de lift of foto’s.
Wij als POC vertegenwoordigen de werkvloer in het interne overleg, in de breedste zin van het woord, welke binnen de wet op de ondernemingsraden geregeld is.
Deze incidenten echter vallen onder het wetboek van strafrecht, waarin onze rechtstaat wordt beschermd.

De POC distantieert zich dan ook van alle uitingen van discriminatie welke enkele van onze collegae plegen te doen en verwerpen ook alle uitingen van ongewenst gedrag.

Vergeet niet: We zijn samen op het werk !!

 

 

        

 

 

2. Extra weekendinzet

 

Er zijn bij ons wat vragen binnengekomen over de eerlijkheid van deze inzet en over gebruik van vrijwilligers.
Om het geheel zo eerlijk mogelijk te houden werd er met persoonlijke belangen geen rekening gehouden. Ook werden er op voorhand geen restricties gesteld aan bepaalde groepen. Enkel het P-rooster dat al 2 om 1 weekenden draait werden uitgesloten. Het is ook de bedoeling geweest om de goede niet onder de kwaden te laten leiden. (spreekwoord)

Bij het Facilitair Bureau hangen de lijsten uit met de extra te werken weekenden.
Mochten collegae willen ruilen kun je dit aangeven bij de dienstindeling.
 
Er zijn bij de HC’s 90 goede formulieren ingevuld, waarvan er 64 een weekend extra moeten draaien. En qua foute formulieren of niet ingevulde zijn het er 112 geweest. Zo zijn er 176 HC’s die een weekend extra draaien en er zijn 26 HC’s die geen extra weekend hoeven te draaien.

Bij de MCN zijn er 144 goede formulieren ingeleverd, waarvan er 46 een extra weekend moeten draaien. De hoeveelheid van foutieve en niet ingeleverde formulieren is 103. Zo zijn er 149 MCN die een extra weekend moeten draaien en er zijn 98 MCN die geen extra weekend hoeven te draaien.
Hieruit is op te maken hoe hoog de werkdruk is bij de HC’s. Door inzet van o.a. PBT, MCN en VOS’en. PBT zal d.m.v. kleine teams (1 TML of HC met 2 a 3 MMC’s DTP diensten overnemen binnen de eigen rooster tijden. ), Bevoegde PM’s en VOS’en zullen ook ingezet worden voor rijdende diensten. MCN en medewerkers uit andere bedrijfsonderdelen zullen worden ingezet als vertrekassistent.
Er is een verschil tussen sleutelaar en vertrekassistent. Sleutelaar wordt als 1e mens ingezet en dit wordt niet toegelaten. De vertrekassistent wordt als 2e en/of 3e mens diensten ingezet.

 

3. BETS

 

 

Lelystad en Weesp zijn nagenoeg klaar. De poortjes staan er, de glazen wanden zijn geplaatst. Vrijdag 20 april is de BETS delegatie wezen kijken op Almere Centrum en Lelystad Centrum.
Op Almere Centrum werd er getwijfeld over de capaciteit van de geplaatste poortjes. En het poortje bij de lift op het perron baart ons zorgen. Is het gebied tussen lift en poortje groot genoeg om met 2 fietsen en een kinderwagen elkaar te passeren. Er wordt gekeken of het mogelijk is om een test te houden op Lelystad of Weesp.

 


 

 

De verbouwing van de stations loopt volgens schema. Alleen Amsterdam Centraal, Amsterdam Sloterdijk en Schiphol zal voorlopig niet gereed zijn. Schiphol Plaza zal helemaal verbouwd worden en daar worden de bouw van de poortje in meegenomen.
Amsterdam Sloterdijk wordt voorlopig voorzien van in- en uitcheck palen. Dit station zal ook helemaal op de schop moeten.
Amsterdam Centraal wordt al volop verbouwd en ook door deze verbouwingen zullen er op dit station ook in- en uitcheck palen komen.

 

4. Najaarsverlof

Het najaarsverlof is niet volgens de afgesproken procedure verlopen. De afgesproken procedure vertelt dat de POC aanwezig is bij het inschrijven van verlof. Dit is echter niet gebeurd. De POC heeft dit aangegeven bij de PDM. De PDM erkent dat er iets fout is gegaan met de procedure en er is afgesproken om het najaarsverlof opnieuw in te schrijven volgens de afgesproken procedure. Dit zal zo spoedig mogelijk worden gedaan. De huidige aanvraagformulieren voor het najaarsverlof worden gebruikt. We hopen dat de uitkomst het zelfde blijft. Mocht dit niet zo zijn, zal dit gecorrigeerd worden.

5. COLOFON

 

POC Amsterdam Centraal

telefoon:        020-5578907

fax:                  020-5578705

E-mail: NSR.ASD-OC@ns.nl

 

De poc leden

Hans de Rijk:        voorzitter

Freek Postma:    secretaris

Bjørn Suerink: 2e secretaris

Peter Brugman

Georgia de Haas

Johan de Jaeger
Paul de Koster

Arnim Kuperus

Theo Leijnse

Ronald Muste

Willem Peute

Hasan Tetik

Mieke Weppner

 

VGW:

E-mail: Theo.Leijnse@ns.nl

Mieke Weppner    : Voorzitter

Theo Leijnse        : Secretaris                 

Ronald Muste      : 2e Secretaris

Hasan Tetik         : 2e Voorzitter

Arnim Kuperus    : Lid

Rob van der Sloot: Buitenlid

 

FEA

Hans de Rijk

Willem Peute

 

P-Commissie

Hans de Rijk

Freek Postma

Hasan Tetik

Freek Postma

             

           

Communicatie commissie

E-mail: Bjorn.Suerink@ns.nl

Bjørn Suerink

Hans de Rijk

Theo Leijnse

 

Ook te lezen op de site van : Mokumspoor

http://mokumspoor.lokalepartij.nl

http://www.rijdendPersoneel.nl

en

VVMC site

http://vvmcasd.cjvdl.nl/joomla

 

POC nieuws Amsterdam

Versie 3

maart 2007

 


Inhoud

1: Extra weekend inzet

2: VGW

3: stand van zaken PBT

4: BETS

5: Colofon

 

1. Extra weekend inzet

 

Beste collega’s

 

Zoals verwacht werd de POC overspoeld met vragen over onze instemming betreffende een extra weekend werken in de zomer. Wij kunnen dit heel goed begrijpen. De POC heeft hiermee ingestemd, met in het achterhoofd dat dit de minst slechte oplossing is. Een andere oplossing zou geweest kunnen zijn, zomerroosters. Vergeet dan niet dat het weekend patroon wordt aangetast. Het hele probleem is natuurlijk dat de weekend verdeling totaal scheef ligt ten opzichte van andere standplaatsen. Asd en Amf  liggen aan top met de hoge werkdruk in het weekend. De hoop was gevestigd, dat het wijzigingsblad van de werklijnen in april tot een betere verdeling van deze problematiek zou opleveren. Helaas, logistiek heeft niets gedaan met de wensen van Asd die, in Ut tijdens de roostermeetings, zijn aangegeven. Zelfs de uitspraak dat het voor 2008 beter wordt verdeeld, is daar nog nooit uitgesproken. De POC kon niets anders doen dan voor deze oplossing kiezen. De POC is  benieuwd hoe nu verder. Zeker gezien dat er in de laatste roostermeeting in Utrecht wel door onze directeur Nol Groot,

een toezegging is gedaan. Er is geld toegezegd om de wensen die in de roostermeetings zijn gedaan te vervullen, maar dat er over de invulling nog wordt nagedacht. Dan kunnen wij alleen maar zeggen, houd je aan de wensen die daar door iedereen als grootste wens naar voren geschoven werd. Namelijk betere verdeling van de werklijnen in het land en een evenredig weekend verdeling over de standplaatsen. De POC kijkt nu ook benieuwd uit naar hoe er omgegaan wordt met het volgende probleem? Wij zijn blij dat er weer sollicitaties zijn voor Hoofdconducteurs, maar we weten allemaal dat er zes maanden opleiding voor staat. Voordat we over deze collega,s kunnen beschikken. Het probleem is nu hoe overbruggen we deze zes maanden. Op dit moment zijn er afspraken gemaakt met de Ondernemingsraad en directie. Eerlijk gezegd is de POC het niet eens met deze afspraak. Afspraken die de POC in het verleden maakte, om vakbekwaam personeel op de trein dienst te laten doen, staan nu ter discussie. 

 

 2. [ Veiligheid, gezondheid en welzijn]

 

 

Facilitair Bureau

Op 13 februari heeft de VGW-cie een brief gestuurd naar de PDM Menno Simon. Daarin staat het verzoek om te starten met een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) voor het Facilitair Bureau, verzorgd door een extern onderzoeksbureau. Het verheugd de VGW-cie te kunnen mededelen, dat dit verzoek is ingewilligd door de PDM. De uitvoering van het RI&E FB zou begin mei moeten starten en zal ongeveer eind mei klaar moeten zijn inclusief plan van aanpak. De medewerkers van het Facilitair bureau en de VGW-cie zullen nauw betrokken worden bij dit onderzoek.

 

VGW krant

Het is weer bijna april, tijd voor de VGW-cie kwartaal krant. In deze krant zullen weer een aantal onderwerpen centraal staan, b.v. Opvang en Nazorg, pesten en de nieuwe spoorwegwet.

 

Rondgang VGW-cie

Op 29 maart zal er weer een halfjaarlijkse rondgang worden gehouden op het Centraal station en op de kantoren. Deze rondgang heeft als doel om eventuele gebreken (Arbo) en onveilige situaties in kaart te brengen. Denk b.v. actueel aan de noodbrug richting spoor 51. Natuurlijk is een dergelijke rondgang maar een moment opname, dus mocht u onveilige situaties of gebreken tegenkomen meld u dit dan a.u.b. aan de Arbo en veiligheids deskundige Dhr. P. Heerland en/of aan de VGW-cie.

 

De VGW-cie is elke 2e (Db.) en 3e donderdag van de maand op het POC kantoor aanwezig.3. Stand van zaken PBT.

 

De VGW-cie heeft een initiatief voorstel geschreven aan de PDM, Menno Simon, om de MMC’s PBT te Amsterdam ook deel te laten nemen aan het herinstructie programma (HIP) voor rijdend personeel. Hierop is voorlopig positief op gereageerd. In overleg tussen POC/PDM/PM PBT is afgesproken dat wanneer een team op HIP gaat, de MMC’s meegaan. Diegene die op dit moment niet in de gelegenheid zijn krijgen waarschijnlijk deze mogelijkheid d.m.v. een inhaalslag.

 

Pilot Backup

De Pilot Backup teams op Amsterdam Sloterdijk starten op maandag 2 april. Heeft u hier vragen over, kunt u deze stellen aan de PM PBT.

 

 

4. BETS

 

Op één van de bijeenkomsten

BETS was als gast aanwezig Loes Andela, stationsbeheerder stations Flevolijn. Zij gaf de status weer van de vorderingen op de Flevolijn. Door verschillende omstandigheden is de planning om te starten voor april losgelaten. Wanneer de stations dus zijn verbouwd is de vraag, maar dat het niet in april klaar is, is wel zeker.

De verwachting is dat pas in september de eerste poortjes in gebruik kunnen worden genomen.

Uit de BETS kwam de vraag of de opleidingen dan niet te vroeg zijn gestart.

Het antwoord was, dat er nu al vragen bij de klanten zijn en deze nu al beantwoord kunnen worden. Voordat alles van start gaat zal er wel eerst een opfriscursus komen. De verwachting is dat de MCL (mobiele kaartlezer) begin mei beschikbaar is. Dan zal er drie maanden uitgetest worden door medewerkers die er mee gaan werken. De verwachting is wederom dat er in december gewerkt kan worden met de MCL. De vertraagde uitrol van de railpocket heeft geen invloed op de uitrol van de MCL.

 


 

5. COLOFON

 

POC Amsterdam Centraal

telefoon:          020-5578907

fax:                  020-5578705

E-mail: NSR.ASD-OC@ns.nl

 

 

 

De poc leden

Hans de Rijk:     voorzitter

Freek Postma:   secretaris

Paul de Koster:  2e voorzitter

Bjørn Suerink:    2e secretaris

Peter Brugman

Georgia de Haas

Johan de Jaeger
Arnim Kuperus

Theo Leijnse

Ronald Muste

Willem Peute

Hasan Tetik

Mieke Weppner

 

VGW:

E-mail: Theo.Leijnse@ns.nl

Mieke Weppner    : Voorzitter

Theo Leijnse        : Secretaris                 

Ronald Muste      : 2e Secretaris

Hasan Tetik         : 2e Voorzitter

Paul de Koster     : Lid

Rob van der Sloot: Buitenlid

 

FEA

Paul de Koster

Hans de Rijk

Willem Peute

 

P-Commissie

Hans de Rijk

Freek Postma

Hasan Tetik

Freek Postma

             

           

Communicatie commissie

E-mail: Bjorn.Suerink@ns.nl

Bjørn Suerink

Hans de Rijk

Theo Leijnse

 

Ook te lezen op de site van : Mokumspoor

http://mokumspoor.lokalepartij.nl

http://www.rijdendPersoneel.nl

en

VVMC site

http://vvmcasd.cjvdl.nl/joomla

 

 

POC nieuws Amsterdam

Versie 1

januari 2007

 


Inhoud

1: Voorwoord

2: Stand van zaken PBT

3: Sleuteldiensten MCN

4: VGW

5: Bets

6: Communicatie com.

7: Verkoop RP+GSM

8: Voor-/na tijd

Colofon

 

 

1. Voorwoord

 

Beste collegae,

Het is alweer 2007, ik hoop dat niemand gewond is geraakt met vuurwerk of ziek is geworden van de oliebollen. Als ik de berichten mag geloven gaat het goed met het ziekteverzuim van NS. We krijgen in februari €260,- bonus bij je salaris wegens een gunstig ziekteverzuim.

 

 

2. Stand van zaken PBT

 

Feestdagenregeling PBT

 

De Feestdagenregeling PBT is goedgekeurd en ingegaan. Ik wil Mieke en Theo bedanken voor hun inzet.

 

 

3. Sleuteldiensten mcn

 

De POC heeft op de vraag van de PDM om mcn te gebruiken voor sleuteldiensten t/m week 9, negatief beantwoord. Hoofdredenen hiervoor zijn o.a: dat de in oktober afgesproken verzoek maar éénmalig was, dat we eerst duidelijkheid willen hebben over werving voor nieuwe hc’s en uitholling van de functie hc.

 

 

 

4. [Veiligheid, gezondheid en welzijn]

 

Personeelstreinen

 

De voorgestelde tijden, na inbreng van gebruikers,  voor de personeelstrein zijn door POC goedgekeurd en er ligt bij Logistiek het verzoek om deze tijden per 5 februari in middels dagplan en per 16 april in per jaarplan in te laten gaan. Nadat Logistiek hier toestemming op heeft gegeven en de wensen zijn ingevoerd, zal het personeel hierover worden geïnformeerd.

 

PBT ruimtes

(op omliggende stations)

 

Er is een schoonmaakplan opgemaakt voor de PBT ruimtes.

Verder worden mensen op eigen verantwoordelijkheid gewezen.

5. BETS

 

Er zijn bij NS straks twee soorten kaarten beschikbaar: persoonlijke kaarten voor vaste klanten (met pasfoto en NAW-gegevens) en anonieme kaarten voor niet-geregistreerde klanten (zonder pasfoto).

NS heeft besloten dat haar 1,5 miljoen vaste klanten de OV-chipkaart automatisch en gratis krijgen thuisgestuurd bij verlenging van hun abonnement. Deze persoonlijke OV-chipkaarten lijken uiterlijk op de huidige abonnementkaarten(omdat zolang de OV-chipkaart nog niet landelijk is ingevoerd er ook ‘op zicht’ moet worden gecontroleerd), alleen is een chip (onzichtbaar) in de kaart opgenomen en het OV-chipkaart-logo toegevoegd.

Overige reizigers kunnen een anonieme OV-chipkaart kopen bij de NS-balie en bij de kaart-automaten op de stations van de Hoekse Lijn.

De prijs van de anonieme OV-chipkaart is € 7,50. Op de Hoekse Lijn worden momenteel actie-prijzen gehanteerd. De OV-chipkaart wordt daar aangeboden voor de actieprijs van € 3,00.

 

 

6. Communicatie commissie

 

Er zijn al aardig wat aanmeldingen geweest voor de digitale Nieuwsbrief. Ik ben erg blij dat er zo’n interesse is. Zijn er nog collegae die de nieuwsbrief ook digitaal willen ontvangen, stuur een mailtje naar Bjorn.Suerink@ns.nl met als onderwerp "aanmelden nieuwsbrief POC".

 

 

 

7. Verkoop RP + GSM

 

De directie heeft de OR een reactie gegeven op hun initiatief voorstel. Hierin staat dat de directie heeft besloten hun voorstel niet over te nemen, maar de verkoop van oude Railpockets en GSM af te handelen op de wijze zoals is voorgesteld door het OO. En wil de verkoop d.m.v. een extern bureau laten regelen. Over de betaling wordt geschreven dat dit via het salaris wordt verrekend. Wat de prijs zal zijn en per wanneer dit gebeurd is nog niet duidelijk.

 

 

8. Voor-/na tijd

 

De OR heeft bij de directie een initiatief voorstel voor-/na tijd ingediend. Hierin vragen we aan de directie op een aantal punten meer tijd.

 

Voorstel:

 • Het verruimen van de voortijd, op alle standplaatsen, voor de Machinisten met 5 minuten (van 10 naar 15 minuten). Zodat de machinist kan voldoen aan de regelgeving.
 • Het bepalen van looptijden per standplaats en deze vastleggen.
 • Het per dienst bekijken of extra natijd voor de Hoofdconducteur noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de geldende regelgeving.
 • Of, de regelgeving aanpassen en de werkzaamheden te herverdelen bij andere functies, te denken valt aan de Ret-Machinist.

 

De reactie op het initiatiefvoorstel zullen we even moeten afwachten. Wordt vervolgd.

 

 

 

 

COLOFON

 

POC Amsterdam Centraal

telefoon:          020-5578907

fax:                  020-5578705

E-mail: nsr.oc-asd@ns.nl

 

 

De POC leden

Hans de Rijk     : voorzitter

Freek Postma   : secretaris

Paul de Koster  : 2e voorzitter

Bjørn Suerink    : 2e secretaris

Peter Brugman

Georgia de Haas

Johan de Jaeger

Theo Leijnse

Ronald Muste

Willem Peute

Frans Slats

Hasan Tetik

Mieke Weppner

 

VGW

E-mail: Theo.Leijnse@ns.nl

Mieke Weppner : voorzitter

Theo Leijnse     : secretaris

Ronald Muste    : 2e secretaris

Hasan Tetik      : 2e voorzitter

Paul de Koster  : lid

Rob v/d Sloot    : buitenlid

 

FEA

Paul de Koster

Hans de Rijk

Willem Peute

 

P-Commissie

Hans de Rijk

Freek Postma

Hasan Tetik

Willem Peute

             

           

Communicatie commissie

E-mail: Bjorn.Suerink@ns.nl

Bjørn Suerink

Hans de Rijk

Theo Leijnse

 

 

Ook te lezen op de site van:

Mokumspoor

http://mokumspoor.lokalepartij.nl/,

http://www.RijdendPersoneel.nl

en

VVMC site http://vvmcasd.cjfvdl.nl/joomla/

 

 

Willem Peute

 

P-Commissie

Hans de Rijk

Freek Postma

Hasan Tetik

Willem Peute

 

 

Communicatie commissie

E-mail: Bjorn.Suerink@ns.nl

Bjørn Suerink

Hans de Rijk

Theo Leijnse

 

 

Laatste wijziging op: 06-11-2007 20:05