de FNV afdeling van asd. | pamfletten | Gastenboek | Bestuur en telefoonnummers CLP | Data en agenda Mokumspoor vergaderingen | Poc nieuws | vroeger

 

 

                        Vraag en Antwoord

 

Experiment Individueel roosteren           

 

 

 

Algemeen

 

 

1

Wordt er in de toekomst centraal gepland? Wordt de functie dienstindeler opgeheven?

Hier is geen sprake van. Plannen en bijsturing op standplaats blijft mensenwerk, één op één contact blijft belangrijk.

 

2

Heeft individueel roosteren invloed op ziekteverzuim?

De verwachting is dat wanneer er een betere afstemming plaatsvindt tussen werk en privé, dat dit ook een positief effect heeft op het ziekteverzuim.

 

3

Kan het systeem een positieve invloed hebben op de aantrekkingskracht van NS als werkgever?

 

Ja, zeker, nu haken sollicitanten af wanneer ze horen dat ze jaren als reserve moeten draaien en geen zekerheid hebben over hun rooster. Mensen hechten grote waarde aan afstemming tussen werk en privé. Te denken valt ook aan de afstemming met de werkende partner.

 

4

We verwachten dat niet alle wensen in te vullen zijn.

Wat gebeurt er als je veel of juist weinig wensen aanvraagt?

 

Het experiment zal ons daar meer over vertellen, wij verwachten op minimaal 80% invulling van de wensen. Maar nog belangrijker is het resultaat van het aantal ingevulde wensen!

Percentage zegt niet alles. Het gaat veel meer om de mate van tevredenheid van de medewerker. Gekeken moet worden of en hoe we de mate van tevredenheid in cijfers kunnen weergeven.

 

5

Verwacht met dat het systeem meer wensen kan invullen dan de dienstindeler?

Wij verwachten dat dat zo zal zijn. Het experiment zal deze stelling moeten aantonen. Overigens heeft de did een roulerend rooster als uitgangspunt en het systeem is een blanco rooster.

 

6

Wat gebeurt er bij tekorten?

Individueel roosteren lost niet het probleem van tekorten op. Dat zal op een andere wijze opgelost moeten worden.

 

7

Waarom oefenen we ‘droog’ met dit  experiment. Je houdt altijd tegenstanders, dus gewoon starten!

Belangrijk is dat het systeem goed werkt en duidelijk te weten wat de beleving van de medewerkers over het resultaat van het individueel roosteren is. Bovendien zal er mogelijk sprake zijn van “kinderziektes” die gemakkelijker binnen enkele lokale experimenten op te lossen zijn.

 

8

Wat gebeurt er wanneer 80% gelijksoortige wensen opgeven?

Uitgangspunt is dat alle gestelde diensten gedraaid worden.

Het verdeel-vraagstuk is een van de redenen waarom we experimenteren.

 

9

Waarom niet een landelijk experiment?

 

Overal een experiment is organisatorisch niet haalbaar. De doelstellingen van het experiment (technische haalbaarheid; en biedt het systeem voldoende draagvlak bij de medewerkers) zijn ook duidelijk bij 2 tot 4 experimenten. Bovendien zal er mogelijk sprake zijn van “kinderziektes” die gemakkelijker binnen enkele lokale experimenten dan binnen één grote landelijk experiment opgelost kunnen worden. De verwachting is overigens dat de eventuele invoering van individueel roosteren niet veel zal verschillen van de manier waarop we de experimenten zullen doen. Ook hierover hopen we het een en ander te leren tijdens het experiment

 

 

10

Moeten alle machinisten alle baanvakken kennen?

Het roostersysteem eist dit niet. Maar hoe meer machinisten de baanvakken kennen, hoe meer mogelijkheden er voor roosteren beschikbaar komen. Dit is een kwestie van keuzes. Uiteraard is dit ook een kostenaspect.

 

11

Heeft de zomerdienstregeling invloed op het experiment?

Wij geven het systeem de opdracht die diensten te plannen die in een bepaalde periode gedraaid moeten worden.

 

 

 

VTA

 

1

Kan je verlof opnemen op de korte diensten?

Dit verzoek kun je net als nu indienden bij de dienstindeler zodra je je rooster kent.

 

 

2

Wat gebeurt er als veel medewerkers bijvoorbeeld zaterdag vrij willen hebben? Heeft dit consequenties voor degene die de zaterdag niet vrij vraagt?

 

Als je zaterdag niet vrij vraagt, wil je blijkbaar werken. In theorie zou dit dus kunnen. Het is daarom ook belangrijk date en ieder zijn eigen individuele wensen indient.

 

 

3

Hoe zit het met het gegarandeerd verlof en feestdagenregeling?

Het experiment individueel roosteren is geen aanleiding om een goed werkende verlofregeling en feestdagenregeling te veranderen.

 

 

4

Hoe kan straks een zekerheid gecreëerd worden wanneer je iets plant dat verder ligt dan de uitvraagperiode: bv boeken van een korte vakantie, of reserveren van een concert/theater? Men mist het vooruitkijken van een jaar wat betreft de ligging van de vrije dagen.

 

Hierover moet op standplaatsniveau afspraken gemaakt worden .

Er zijn zeker mogelijkheden.

 

5

Gaat er geen stuwmeer van Verlof overblijven?

Moet er niet per periode een aantal Vl-dagen gepland gaan worden?

 

Ten aanzien van WTV en verlof kunnen desgewenst regels cq spelregels worden opgenomen – bijv. gewoon 1 WTV-dag in de 2 weken of minimaal een x-aantal verlofdagen plannen. Maar dit heeft niet de voorkeur (zijn weer extra regels). Logischer is dat, net als nu het geval, dat procesmanagers afspraken maken met hun medewerkers om voldoende verlof op te nemen en evt. verlofachterstanden weg te werken.

 

6

Kan je als ‘ouder’ nu ook in de vakantieperiode met vakantie?

 

Het experiment individueel roosteren is geen aanleiding om een goed werkende verlofregeling te veranderen. Je kunt wel je wensen indienen, honorering is afhankelijk van de capaciteit in de vakantieperiode.

 

7

Kan je alle weekenden vrij vragen?

Ja, dit kan, maar het uitgangspunt is en blijft natuurlijk dat alle diensten gesteld moeten worden!

 

8

Najaarsverlof kan je niet meer aanvragen op basis van het rooster, en je verlof plannen op dagen met weinig uren!

 

Je plant nu je verlof vooraf.

Via de dienstindeler is het altijd mogelijk achteraf verlof aan te vragen op dagen met weinig uren. De zekerheid of je deze krijgt is gelijk aan de huidige wijze.

 

9

Is het mogelijk wel de vrije dagen al een jaar vooruit te plannen en vervolgens bij het 13 wekenrooster de diensten?

            

Hier denken we momenteel over na. In deze fase van het experiment nemen we het nog niet mee.

 

10

Hoe lang van te voren is een aangevraagde dag gegarandeerd?

 

Niet anders als dat nu gegarandeerd is.

11

Is het de bedoeling dat we zelf de WTV

inplannen?

 

Ja, maar concrete afspraken kunnen per

standplaats verschillen.

 

 

Reserve

 

1

Kan ik ook als reserve blijven, als ik dat wil?

 

In principe moet dat mogelijk zijn, dat hangt af van de afspraken die op standplaatsniveau gemaakt worden.

 

2

Levert het wel voordelen op voor de reserve-mensen?

Dat zal het experiment duidelijk kunnen maken.

 

3

Hoe wordt er omgegaan met reserverooster. Blijft er een beschikbaarheidrooster?

 

Op de standplaats moet gekeken worden wat hierbij de beste werkwijze hiervoor is.

 

 

 

Rooster

 

1

Blijft de rode-weekend regeling van kracht?

Rode weekend kan voor sommigen ook heel lastig zijn.

 

We kijken in het experiment wat de effecten op het rooster zijn wanneer we minder regels hanteren.

2

Wat is de looptijd van het rooster?

In het experiment gaan we uit van een looptijd van 13 weken. Er kan later altijd over een andere termijn gesproken worden: een jaarrooster is mogelijk, maar heeft ook zijn nadelen (opgeven wensen 1 jaar vooruit).

 

3

Kan je een streepjesdag vastleggen?

Dat hangt af van de afspraken op de standplaats.

 

4

Als je nu een mooi rooster krijgt, kan dat de volgende keer herhaald worden?

Moet ik elke keer weer mijn wensen invullen?

Het rooster wordt gemaakt op basis van de ingevoerde wensen. Het is geen rouleringsrooster.

Voor elke deadline van een roosterperiode zul je de wensen kenbaar moeten maken.

De rode draad kan dan wel hetzelfde zijn.

 

5

We verwachten problemen met de mensen in de vroeg en laat roosters. Er is nu een wachtlijst voor vroeg en laat, dus de vraag zal groter zijn dan gewenst.

 

Dat kan, uitgangspunt is dat alle diensten gesteld worden.

Het verdeel-vraagstuk is een van de redenen waarom we experimenteren.

6

Kan men in een bepaald kwartaal meer uren draaien en het volgende minder?

Theoretisch zou dit kunnen. In het experiment wordt dit nog niet meegenomen.

 

7

Bestaan er geen basisroosters meer?

 

Elke individuele medewerker krijgt nog steeds een basisrooster voor de langere duur, maar dan op basis van aangegeven wensen

8

Wordt er verschil gemaakt tussen full- en part-timer?

Niet anders dan nu: Je werkt de uren per week zoals deze contractueel afgesproken zijn.

 

9

Blijven regelingen voor ouderen in stand?

 

Elke standplaats heeft zijn afspraken hieromtrent.

10

Vervallen nu zogenaamde verworven rechten?

 

Hierover zal op standplaatsniveau gesproken moeten worden. Welke rechten dat zijn, is dan onderwerp van bespreking.

 

11

Kan het voorkeursrooster voor vroeg of laat behouden blijven?

Individueel geautomatiseerd roosteren komt ten goede aan alle medewerkers. Er wordt door het systeem geen onderscheid gemaakt tussen werknemers. Wil een standplaats wel onderscheid maken tussen groepen personeel, dan zullen daar afspraken over gemaakt moeten worden.

 

 

 

 

Diensten

 

1

Kan ik ook diensten aanvragen?

Nee, je kunt aangeven op welke tijden je wel of niet wil werken.

 

2

Kan de Pdm invloed uitoefenen op het dienstenpakket van de standplaats?

 

Niet anders dan zoals dat ook nu gebeurt.

3

Wat gebeurt er met dienstwijziging (inhoud/tijden) op zeer korte termijn?

 

 Niet anders dan nu: dit is het werk van de dienstindelers.

 

4

Loop je de kans elke dag dezelfde dienst te krijgen?

En kan je de agressietreinen eerlijk verdelen?

Zijn de ‘rot’-diensten ook te verdelen?

Het experiment zal ons hierin inzicht gaan geven.

Ongewenste effecten zullen we oplossen en proberen te voorkomen.

 

 

 

Wensen

 

1

Gaat een roulerende wens voor de individuele wens van de ander?

Alle wensen zijn gelijk, tenzij we anders afspreken.

 

2

Kan elke standplaats verschillende wensen hanteren?

 

Ja, op standplaats worden hierover afspraken gemaakt

3

Werkt het nieuwe rooster systeem a-sociaal roosteren in de hand?

In tegendeel: iedereen heeft evenveel recht.

Invloed op het rooster hebben betekent wel verantwoordelijkheid nemen voor het invullen van je wensen voor een bepaalde deadline.

 

4

Moet je afwachten of je krijgt wat je vraagt?

Niet anders dan nu: Het roostersysteem gaat draaien nadat de wensen ingevoerd zijn en minimaal 28 dagen voorafgaande aan de ingangsdatum wordt het basisrooster vastgesteld. De periode waarvoor dit rooster geldt kan op de standplaats zelf worden bepaald (3 / 6 / 12-maanden?).

 

5

Slimmeriken zouden dmv het formuleren van wensen, bepaalde diensten kunnen uitzoeken.

Zijn het de ‘bij de hande’ medewerkers die de mooiste roosters wegslepen?

 

Het experiment zal ons hierin inzicht gaan geven.

Ongewenste effecten zullen we oplossen en proberen te voorkomen.

6

Men zag graag een overzicht van de ingediende wensen en welke men ingevuld krijgt in het rooster.

 

Je kunt in de medewerkerkalender zien welke wensen gehonoreerd zijn en welke niet.

7

Hoe wordt bepaald wie voorrang krijgt bij een gelijksoortige wens van meerdere medewerkers? Hoe ga je om met dezelfde wensen van verschillende medewerkers?

Individueel roosteren komt ten goede aan alle medewerkers. De 1e voorkeur telt voor iedere medewerker even hard mee. Er wordt door het systeem geen onderscheid gemaakt tussen werknemers. Wil een standplaats wel onderscheid maken tussen groepen personeel, dan zullen daar afspraken over gemaakt moeten worden.

 

8

Wie is er verantwoordelijk voor de roosters?

Wat gebeurt er wanneer je vergeet wensen in te dienen en de sluitingsdatum is voorbij?

 

 

Bij het individueel roosteren is elke individuele medewerker verantwoordelijk voor het tot stand komen van zijn eigen rooster. De  werkgever is uiteraard verantwoordelijk voor het feit dat dit rooster aan de wettelijke eisen voldoet (voor de juiste toepassing van de randvoorwaarden dus; hier dient in het experiment op te worden getoetst).

Er moet natuurlijk een deadline gesteld worden zodat het roosterprogramma kan gaan draaien. Na de sluitingsdatum kunnen wijzigingen op het rooster alleen aangevraagd worden volgens de huidige geldende regelingen via de dienstindeler.

 

9

Is de tijd van aanvang dienst wisselend als wens op te geven?

Ja, dan moet je dit aangeven bij het indienen van je wensen.

 

10

Gaat er niet een probleem optreden wanneer er weinig gegadigden zijn voor dagdiensten?

Kan je altijd voor vroege of late diensten inschrijven?

 

Uitgangspunt is dat alle diensten gesteld worden.

Het verdeel-vraagstuk is een van de redenen waarom we experimenteren.

 

 

Uitvraag

 

1

Wat gebeurt als ik geen wensen inlever?

Wat gebeurt er wanneer ik weinig voorkeuren aangeef?

Invloed willen op het uiteindelijke rooster, betekent ook verantwoordelijkheid nemen.

Geen wensen indienen: Dan loop je heel sterk de kans die werktijden te krijgen en werkdagen toegewezen te krijgen die je eigenlijk niet wilt.

Geef dus op wat je wel wilt!

 

2

Hoe gaat straks het indienen van de wensen?

Kan men straks achter de PC de wensen aangeven?

Moet je straks vaak achter je Pc om je wensen in te kloppen?

 

Tbv het experiment doen wij een schriftelijke uitvraag.

Voor de toekomst heeft een digitale aanvraag de voorkeur. “Digibeten” worden ondersteund.

3

Gaat degenen met weinig wensen voor degene die veel wensen indient?

 

In principe is iedere wens gelijk. Met een puntensysteem kun je een beperkt aantal wensen belangrijker maken.

 

 

CAO

 

1

Kan je CAO-regels ook individueel uitschakelen?

In het experiment doen we dat niet.

 

2

Welke invloed heeft de nieuwe ATW op dit nieuwe systeem? Worden de grenzen van de ATW opgezocht?

-Veel CAO-regels zijn betuttelend.

-Kunnen regels ook per persoon uitgeschakeld worden?

 

Atw-regels kunnen nooit uitgeschakeld worden,  deze zijn leading.

Op dit moment is het zo dat het experiment zal moeten aantonen wat de effecten op de wensen en rooster zijn wanneer we de CAO-regels in-of uitschakelen.

Pas als we dat inzicht hebben kunnen we beoordelen of vereenvoudiging van de CAO-regels wenselijk/haalbaar is.

 

3

Door individueel roosteren is verruimen van de regels mogelijk.

-Mag je afwijken van de huidige regels?

Er is behoefte aan duidelijkheid over de huidige ATW en CAO-regels. Er is nu onwetendheid over de regels.

 

Het is een van de doelstellingen van het experiment te ervaren wat het effect voor het rooster is, wanneer je meer invloed en minder opgelegde regels geeft.

4

Wordt er in de huidige rechten ingegrepen?

Nee, in het CAO-overleg met de bonden is gesproken over een onderzoek naar meer invloed op het rooster door individuele medewerkers en minder regelgeving. Het experiment komt daaruit voort.

 

5

Kun je ook  ‘niet-christelijke-feestdagen’ gaan benoemen en aanwijzen?

 

Dit is iets voor het overleg tussen de CAO-partners en wordt niet meegenomen in het experiment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag vergadering vakbondsafdelingsbestuur NS Amsterdam d.d. 3 november 1998

 

Aanwezig: Marcel Geurtjens, Marcel Grobben, Lieuwe Hamburg,  Hilgo Nusselder, Afke Nel Smit, Hans Treuren, Arie Verrips

 

 Afmeldingen: Anna Bruni, Teus Flierman, Nico Oudheusden, Freek Postma, Peter Reenalda, Ünal Sahin, Peter van der Schoor

 

1.   Opening

Marcel Grobben opent de vergadering.

 

2.   Mededelingen en ingekomen stukken.

·       Mededeling: Teus Flierman heeft geen uitnodiging ontvangen. Hij staat niet op de kaderledenlijst en Afke Nel is vergeten aan de administratie te melden dat hij wel een uitnodiging moet ontvangen. Naar aanleiding hiervan wordt besloten de kaderledenlijst te controleren. Hilgo verstrekt die lijst aan Marcel Grobben.

·       Ingekomen: Info over pensioenen en een ledenvergadering te Hoofddorp. De combinatie op deze info maakt het erg onduidelijk waar het nu over gaat. Marcel vraagt zich af hoe de ledenvergadering tot stand is gekomen. Gaat Leo alleen achter de tafel zitten; in Amsterdam weet het bestuur van niets, voor zover bekend geldt dat ook voor Haarlem. Waarom vindt de bijeenkomst plaats in Hoofddorp, terwijl in elk geval het eerste jaar de standplaats Amsterdam wordt. Volgens Hans Treuren is er sprake van paniekvoetbal: 1 december is binnen NS de eerste bijeenkomst, kennelijk wil men nu snel nog wat regelen. Volgens Hans moeten mensen pas definitief in dienst komen als de voorwaarden duidelijk zijn. Over de gang van zaken vragen we Leo Vlek schriftelijk om opheldering.

·       Uitgaand: de brief naar het secretariaat van de bedrijfsgroep over de uitnodiging voor de bedrijfsgroepconferentie is niet verstuurd, bij telefonische navraag bleek een nieuwe uitnodiging al onderweg te zijn.

 

3a. Verslag 6 oktober 1998

·       Irene heet: van de Wereld, Marcel heet: Geurtjens.

·       Adviesgroep: vertegenwoordiger is/was Peter Reenalda, die is vervangen door Nico Oudheusden.

 

3b. Verslag 1 oktober 1998

Het verslag wordt (in grote lijnen) goedgekeurd.

 

4.   Benoeming interim voorzitter

Marcel Grobben wordt benoemd tot voorzitter ad interim.

 

5.   Voorbereiden nieuw afdelingsbestuur, instellen werkgroep

Grote vraag voor de komende periode wordt hoe we de mensen weer terug krijgen. Twee jaar geleden zaten we bijvoorbeeld nog met gemiddeld 15 mensen rond de tafel, nu met 6.

Vraag is ook hoe de bestuursverkiezing in het voorjaar, zoals op 1 oktober aangekondigd door Leo Vlek, worden georganiseerd. Afke Nel Smit weet wel dat in de maanden februari/maart/april themabijeenkomsten worden georganiseerd ter voorbereiding van het congres van begin 2000. Mogelijk zijn de bestuursverkiezingen daaraan gekoppeld? De te benoemen werkgroep zal ook deze vragen moeten beantwoorden.

Hilgo vraagt om ook aan de werkgroep mee te geven wat de bedrijfsafdeling nu eigenlijk is. Waar en hoe worden de grenzen getrokken.

Na discussie wordt besloten om de instelling van de werkgroep te verschuiven naar de volgende keer. Wel zal het nodige voorwerk worden gedaan. Ter voorbereiding zullen de structuren van het intern overleg, van NS, van de bond, en van de contacten tussen bond en NS uitgezocht worden; Marcel Grobben, Hans Treuren en Afke Nel Smit zetten dit op papier.

Lieuwe Hamburg en Marcel Geurtjens zullen een aantal ideeën op papier zetten hoe de afdeling zich naar buiten kan presenteren

Aan de hand van deze gegevens wordt de opdracht aan de werkgroep bepaald.

 

6.   Rookpauze

 

7.   Afvaardiging productieoverleg Randstad Noord

Hilgo meldt dat zij met een groot probleem zit nu Henk van der Wal zich teruggetrokken heeft uit het productieoverleg Randstad Noord. Alkmaar claimt namelijk ook een plek in dit overleg. Daarnaast neemt Geert Groeneveld (Amersfoort) deel aan het overleg.

Er zijn volgens Hilgo twee mogelijkheden: tijdelijk alleen deelname door Geert Groeneveld, of tijdelijk iemand uit Amsterdam benoemen. Afke Nel vraagt naar de derde mogelijkheid: tijdelijk iemand uit Alkmaar benoemen. Na discussie wordt besloten om alleen Geert Groeneveld te laten deelnemen tot de bestuursverkiezingen,  vooral omdat het om slechts een of twee vergaderingen zal gaan, en verder op de uitkomst van het onderzoek door de werkgroep “vernieuwde afdeling” te wachten. 

 

8.   Ontwikkelingen ATW/VTA

Lieuwe stelt dat de vervangers in verhouding tot het vaste rooster extreem veel (echte) nachtdiensten draaien, zeker eens in de drie tot vijf weken. Hij heeft dit (schriftelijk) aangekaart bij productiemanager Astrid Karsten. “Beste Lieuwe” kreeg als antwoord dat dit het gevolg is van de sociale roosters en dat in Amsterdam relatief veel machinisten, door bijvoorbeeld de tussenkomst van de bedrijfsarts, geen nachtdiensten draaien. Astrid Karsten laat onderzoeken of de 90 vervangers inderdaad extreem veel nachtdiensten draaien.

Hans Treuren wijst erop dat wel gemakkelijk naar de sociale roosters gewezen wordt en de schuld min of meer bij de bond gelegd wordt . Er is echter geen procesmanager die mensen die ten onrechte in de sociale roosters lopen durft aan te pakken.

Hans Treuren meldt ook dat de Arbeidsinspectie alle gegevens rond de dienstindeling voor een bepaalde periode heeft meegenomen. Als er geen onregelmatigheden in te vinden zijn dan is er zeker dubbel gefraudeerd, aldus Hans.

Lieuwe zegt verder nog dat hij in zijn brief ook heeft gesteld dat er geen enkel blijk van waardering gegeven wordt. Naar aanleiding daarvan werd hem door Astrid Karsten gevraagd welk blijk van waardering hij in gedachte had.

Naar aanleiding hiervan ontstaat een discussie over een financiële blijk van waardering. Een bedrag voor alle machinisten wijzen wij niet af, wel moeten we kritisch zijn over onze opstelling. Er moeten bijvoorbeeld wel mensen bijkomen om de problemen in de toekomst op te lossen. Het moet om een blijk van waardering gaan, niet om een afkoop van rechten.

Marcel Grobben vindt dat er naar aanleiding van de onderzoeken van Astrid Karsten en van de Arbeidsinspectie te zijner tijd een pamflet gemaakt moet worden.

Verder vraagt Marcel Grobben naar de stand van zaken rondom TWO.

Volgens Hans Treuren is een en ander weer in beweging, evenals CHM (Continue Herinstructie Machinisten).

 

 

 

 

9.   Wat verder ter tafel komt

·       Ziekteverzuim hc’s. Hans Treuren zegt dat er veel signalen zijn over knie- en heupproblemen bij hc’s als gevolg van het veelvuldig werken op DD-materieel. Cijfers zijn daarover niet bekend, NS levert ziekteverzuimcijfers niet zo aan dat hier iets dergelijks uit afgeleid kan worden, ook al omdat ze zeer huiverig zijn voor het mogelijk als beroepsziekte bestempelen van deze klachten. Hilgo stelt dat er geëist moet worden dat gegevens over ziekteverzuim die betrekking hebben op het bewegingsapparaat overlegd worden. Hans Treuren zal dit op het komende VGW-overleg aankaarten.

·       Actiepuntenlijst.
- ROA/Aas overleg: naast Hilgo en Marcel neemt ook Hans Treuren deel aan de besprekingen.
- Wet personenvervoer 2000: Afke Nel Smit deelt mee dat in de voorbereiding van de bedrijfsgroepconferentie dit is aangegeven als onderwerp voor een van de workshops. Vraag: Jorritsma is in het verleden al twee keer op de vingers getikt door de rechter, maar alles gaat ongewijzigd verder, de aanbevelingen worden niet overgenomen, wat kunnen we dan nog ? Antwoord: staken.
- SER accoord: Het afdelingsbestuur is van mening dat 3,5 % als richtlijn accoord is, maar als er redenen zijn (bijvoorbeeld achterstand die is ontstaan) moet er mogelijkheid zijn om een hogere looneis te stellen. Meenemen naar de Bondsraad.
- VTA/ATW: dit onderwerp is reeds behandeld.
- Productie 21: vinger aan de pols houden, discussie in adviesgroep op gang brengen.
- Standplaats Hoofddorp: in de nieuwe dienstregeling verdwijnen veel werklijnen van Hoofddorp naar Amsterdam (keren te Wgm in de nacht, te Shl overdag en lange kering zonder wisseling personeel te Hoofddorp. Hans Treuren heeft de indruk dat Hoofddorp en Lelystad worden klaargemaakt voor het sternet.
- Europese actie spoorwegen: het bestuur vraagt waar de beslissing genomen is. Hilgo kan ook geen nadere informatie verstrekken. We vragen Leo Vlek schriftelijk wie dit beslist.
- Enquête kaderleden NS: de enquête van Karel en Jos roept de nodige vragen op. Marcel Grobben neemt hierover contact op met Karel Poiesz.
Afke Nel Smit stelt ook de enquête van Bondgenoten (wil je geschrapt worden als kaderlid) ter discussie als uitsluitend geldverslindend. Er gaat een brief naar de algemeen secretaris hierover.
- Bedrijfsgroepconferentie: er is nog geen programma. Afke Nel Smit zegt dat het programma, naast de verkiezing van de bedrijfsgroepraad, zal bestaan uit een aantal workshops. Zelf heeft zij aangedrongen op een ruime mogelijkheid voor kennismaking en het leggen van contacten.

·       Afke Nel Smit wil nog een schijnbaar  “ver van mijn bed” punt aan de orde stellen, te weten het Multi Lateraal verdrag over Investeringen (MAI). Dit verdrag moet een vrij verkeer van investeringen over de wereld waarborgen, maar is daarbij zeer gevaarlijk voor de rechten van bijvoorbeeld werknemers. Vooruitlopend op een uitgebreidere bespreking aan de hand van schriftelijke informatie, is het bestuur van mening dat een en ander ook in de Bondsraad aan de orde gesteld moet worden.

 

10. Sluiting

De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering.

 

 

Aan : Leo Vlek                        Van : VAB Amsterdam

FNV Bondgenoten                    

Sectorbestuurder NS

 

 

 

 

 

 

                                Amsterdam, 09 november 1998

 

 

Beste Leo,

 

De nieuwsbrief die jij 27 september 1998 verstuurd hebt, wekte verbazing bij de bestuursleden van de vakbondsafdeling Amsterdam. Het gaat dan om de tweede paragraaf “ de ledenvergadering ICE 24 november 1998 te Hoofddorp”.

 

Het VAB heeft een aantal vragen en opmerkingen :

 

n    Wie heeft het initiatief genomen voor deze vergadering?

Onzes inziens is dit een vorm van paniekvoetbal, waarschijnlijk naar aanleiding van de afspraak van 1 december 1998 met de directie van NS internationaal.

 

n    Waarom de vergadering houden te Hoofddorp Opstel?

Er bestaat nog geen zekerheid over wat de standplaats wordt voor het personeel van de ICE. Het eerste jaar wordt het in ieder geval Amsterdam/Watergraafsmeer.

Amsterdam is qua lokatie voor een vergadering zeker beter bereikbaar dan Hoofddorp Opstel.

 

n    De vorm ledenvergadering komt ons ook vreemd voor.

Er zijn nog geen personeelsleden in dienst bij de ICE. Bovendien komen de leden werkzaam bij HST-VEM naar alle waarschijnlijkheid onder dezelfde afspraken te vallen. 

 

 

n    Onder welke vakbondsvlag vindt deze vergadering plaats?

Ledenvergaderingen worden toch georganiseerd door de vakbondsafdelingen? De VAB Amsterdam is hier niet bij betrokken. Wie wel; misschien de VAB Haarlem?

 

n    Wat is het vakbondstraject over deze afspraken?

Met name in het geval van aanvullende of gewijzigde CAO afspraken.

 

 

Namens de VAB Amsterdam,

 

 

Marcel Grobben

Voorzitter a.i.

Afdeling Amsterdam  

 

 

Concept

 

 Aan de Kaderleden FNV Mokumspoor 1992 – 2003

 

 

Op .. mei organiseert FNV Mokumspoor een ledenbijeenkomst. Alwaar we de roerigste periode van onze vakbondsafdeling willen afsluiten. In de periode dat we elkaar en de leiding van het bedrijf te vuur en zwaard bestreden zijn we persoonlijk gevoelens nogal vergeten.

 

Daarom willen we de (kader) Leden die zich in deze periode actief zijn geweest  alsnog in het zonnetje zetten. We sluiten de verkiezingscampagne voor het interne overleg af en ook willen we aan jullie allemaal de plannen van FNV Mokumspoor voor de komende drie jaar voorschotelen.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

 

14:30 uur Zaal open

15:00 uur Drie Jarenplan FNV Mokumspoor

15:30 uur Evaluatie Verkiezingen 2003

16:00 uur Pauze en Ontvangst prominenten

16:30 uur In het zonnetje

17:15 tot 19:00 een Borrel.

 

We hopen jullie allen op .. mei te ontmoeten.

 

 

Namens FNV Mokumspoor,

 

 

 

Marcel Grobben                                                 Roel Berghuis

Voorzitter                                                             Bestuurder

 

 

Uitgenodigd zijn:

 

Hans Treuren                                                      Freek Postma

Barry Prins                                                            Jan Haages

Peter Reenalda                                                   Hans de Rijk

Nico Turfkruier                                                     Nibaldo Rodriguez Terazza

Peter van Ooijen                                                 Willem Peute

Nico Oudheusden                                        Rob v/d Sloot

Irene van Wereld                                                               Johan de Jaeger

Afke-Nel Smit                                                       Dario Pralija

Jim van Dongen                                                 Kees Worp

Teus Flierman                                                      Marcel Smit

Marina v/d Brink                                                  Mohammed Bouhkim                                                     

Arie Verrips                                                          Ron Hulscher

Jan Korenblek                                                      Lieuwe Hamburg

Frank Jongen                                                      Han Langerak

Dirk v/d Vaart                                                      Marcel Grobben

Mark Ligstenstein                                               Anna Bruni

Henk v/d Wal                                                      Janny Kok

Marcel Geurtjes                                                  Anthony van de Griendt

Metin Akyol                                                          Roel Berghuis

Adil Ocal                                                               Andries v/d Berg

Trudy van Kleef

        

 

 

 

Het Kabinet wil niet luisteren

 

 

De Geus:

“Het is geen ramp om je baan te verliezen”

 

Balkenende:

“Als je ervan uitgaat dat je een uitkering krijgt en daarnaast wat vrijwilligerswerk gaat doen, dan is het misschien minder leuk als iemand tegen je zegt:: u kunt misschien nog best  wat betaald werk doen u moet maar een cursus gaan volgen”

 

Zalm:

“Garantie krijg je alleen op stofzuigers”

 

Brinkhorst:

“werken tot je 67e moet bespreekbaar zijn” 

 

 

Deze Heren denken verder:

 

De Arbowet te minimaliseren

De ArbeidsTijdenWet af te schaffen

De WerkloosheidsWet uit te kleden

De WetArbeidsOngeschiktheid voor een groot deel te privatiseren

Het Prepensioen onmogelijk te maken

Te beknibbelen op de ziektewet

WerkTijdVerkorting terug te draaien

vakantiedagen moeten worden ingeleverd

Ontslagvergoedingen eerst moeten worden opgegeten

Sociale afvloeiingsregelingen uit den boze zijn.

 

Dit rampzalige kabinet stuurt aan op “survival of the fittest”.  Iedere werknemer wordt vogelvrij.

 

Daarom roepen wij op om het treinverkeer, samen met de rest van het openbaar vervoer, op 13 oktober voor 24uur te staken.

 

Staakt daarom op 14 Oktober     

 

 

 

Draaiboek

Stakingsactie

14 oktober 2004

 

NSR – NS.internationaal – Nedtrain – NSST - RVL (prorail)

 

Nederland verdient beter.

 

 

 

Dit is het draaiboek voor de standplaats Amsterdam CS

 

 

                       

 

 

 

Ba/rtd/gdj/10.04

Op donderdag 14 oktober is er een landelijke staking in het complete openbaar vervoer. In de sectorspoor hebben het CNV de FNV en de VVMC besloten om samen actie te voeren.

Bij de sectorspoor worden in de volgende bedrijven actie gevoerd en is opgeroepen tot een staking:

·        NSR

van 14 oktober 2.00 uur tot 15 oktober 2.01 uur.

·        NS-Internationaal

van 14 oktober 2.00 uur tot 15 oktober 2.01 uur.

·        NS-stations

op 14 oktober vanaf de eerste vroege dienst tot de laatste late dienst.

·        Nedtrain

op 14 oktober 2.00 uur tot 23.00 uur

·        RVL (prorail)

op 14 oktober van 6.00 uur tot 23.00 uur

 

Algemene informatie:

Gezien de uitspraak van de rechter (acties rondje rond de kerk) kunnen mensen geen beroep meer doen op regelingen als besmetwerk. Niet stakers moeten alle werkzaamheden welke hun opgedragen wordt verrichten.

 

Er is afgesproken dat we maximale inzet zullen plegen om de trein dienst van 15 oktober normaal te laten opstarten.

 

De laatste nachttrein vertrekt uiterlijk donderdag 14 oktober om 5.17 uur (evt Amsterdamse machinist aflossen).  Nachtnet op 15 oktober i.o.m. 

 

Personeelstreinen op 14 oktober rijden. 15 oktober i.o.m.

 

Op lokaal niveau hebben de stakingsleiders alle vrijheid om aanvullende en/of afwijkende afspraken te maken. 

 

De actie:

Het betreft een actie tegen de plannen van het kabinet.

 

Amsterdam CS:

Het inschrijven van de stakers geschiedt in de gang op de 2e kantooretage. Hier kunnen ook leden van andere bedrijfsgroepen zich in laten schrijven.

  •  1

Het inschrijven gebeurt door 3 kaderleden, van elke bond 1.

  •  2

Personeelsleden  RET worden vanaf de Watergraafsmeer opgehaald door kaderleden. Deze kunnen zich op Amsterdam inschrijven. Materieel blijft in Wgm staan. Vanaf aankomst eerste personeelstreinen (4:43) en in dienst komen vroege dienst (4:30).Wordt aan personeelsleden uitgelegd wat de reden van staken is. Tevens wordt er een brief overhandigd. In deze brief staat informatie over de actie. De belangrijkste punten op een rijtje. (geen discussie). 

  •  3

Kaderleden lopen regelmatig een rondje door het station. Ogen en oren van de stakingsleiders.

  • 4

Kaderleden functioneren als koerier. Hulp van iedereen.

  • 5

Stakers en kaderleden voor assistentie voor bijsturing, NS – Int  en NSVL. Kantoren en lokaalplanbureau

  • 6

     Stakers naar de Gang 2e kantooretage  sturen.

  • 7

Actieleider is beschikbaar voor het PAC. aanwezig zijn.

 

Regels:

1)     Er worden geen discussies gevoerd met werkwilligen.

2)     Staker en niet stakers worden gescheiden gehouden.

3)     Alle misstanden worden gemeld aan het plaatselijk actie centrum van de bonden.

4)     Media worden doorverwezen naar de plaatselijke actieleiders.

5)     Er bevinden zich in principe geen actievoerders in de hal tussen eventuele reizigers. 

6)     Stakers blijven tot hun normale einde diensttijd in het verblijf.

7)     Er wordt geen alcohol gedronken.

 

Donderdag 14 oktober van 08.00 uur tot 12.00 uur kunnen stakers/actievoerenden van NS en het Streekvervoer terecht in het gebouw van de ASSV (aan het eind van perron 2) op Amsterdam CS.

 

Wij zorgen voor muziek en koffie.

 

Om 11.00 zal Lodewijk de Waal, de voorzitter van de FNV, een toespraak houden over de estafettestaking en in gaan op de actualiteit.

 

Verder zullen ook Andries van den Berg van FNV Bondgenoten, Donald Cijs van de VVMC en Jerry Pique van de CNV Bedrijvenbond langskomen.

 

(vervolgens las je in dit draaiboek een zeer lange lijst met namen, taken, telefoonnummers etc.)

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

November 2003 extra nieuwsbrief

 

 

 

 

 

 

Sturing en ondersteuningperikelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 Geachte Collega,s.

 

Heeft het POC de juiste beslissing genomen?

 

 

Wij denken van wel,maar oordeel zelf maar,na het lezen van ons verhaal.

 

Zoals jullie weten is landelijk op ons af gekomen ,”

Sturing en Ondersteuning”.

Wat weten wij van sturing en ondersteuning?

 Dat het voor het rijdend personeel een project is dat landelijk ingevoerd word om het rijdend personeel beter ondersteunen en aan te sturen en dit in de breedste zin van het woord .

 

Relatie PM./Personeel moet hierdoor verbeteren.

Verbeterde ondersteuning vanuit de servicebureau,s.

Samenwerking personeel/dienst-indelers enz.enz.

 

Het POC wordt met dit project al enige tijd geconfronteerd ,zoals zitting nemen in werkgroepen ,meepraten ,hopen dat onze ideeën/opmerkingen meegenomen worden, en hopen natuurlijk ook dat onze ideeën/inbreng meegenomen gaan worden in het eindplaatje wat hier uitrolt.

Maar ja,nu komt het.

Zoals jullie in onze laatste nieuwsbrief al gelezen hebben ,schreven we al  dat het POC op dit ogenblik uit alle werkgroepen is gestapt.Mede omdat wij van mening zijn dat er op geen enkele manier iets terug te vinden is,van onze mening/ideeën,,in de eindconclusie,van zulke werkgroepen.Zo ook bij het volgende verhaal ,ik zou zeggen                                                lees verder en oordeel zelf…………

 

Hier op de standplaats Amsterdam wordt sinds ongeveer anderhalf jaar al gepraat over hoe sturing en ondersteuning in te voeren.Helaas bleek toen al snel dat er met onze inbreng weinig gedaan werd ,maar ja,we zijn natuurlijk hierover niet verrast want dit is een landelijk project dus moet het gewoon zo ingevoerd worden.

Een deel van sturing en ondersteuning mag plaatselijk worden ingevuld,we kunnen jullie hierover meteen mededelen dat over sommige delen nog druk gestreden wordt door het POC.

 

Sinds April dit jaar zijn we op de hoogte dat het management heeft besloten dat er 3 clusters komen.1 Cluster voor invulling van de knoop/pdl.,2 clusters voor het rijdend personeel.We weten sindsdien ook dat men van plan is om het huidige loopbaanpad van de machinisten te verdelen over deze 2 clusters.

De beweegredenen zijn ons nog steeds niet duidelijk!

Wat schetst onze verbazing enige tijd geleden werd ons mede gedeeld dat het huidige loopbaanpad,dus alle roosters doormidden worden gedeeld,en dat er dus 1 cluster kwam met alle roosters zoals die nu bestaat ,en in cluster2 het spiegelbeeld.

Maar wat werd ons te kennen gegeven ,dat als je bv.in cluster 1 zit, je verdere loopbaan,je nooit meer naar cluster 2 kunt gaan ,en dit allemaal zonder een moment hier onze mening over te vragen of ons hierin te betrekken.

Ik denk niet dat we dit willen!

Zie je het doemscenario al voor je.

Stel je voor dat je een rooster op wilt schuiven in cluster 1,maar daar is een wachtlijst,terwijl als je naar cluster 2 gaat kijken zo je eigen rooster in zou kunnen,je weet toch nog ,want daar stond het spiegelbeeld!

Je kan het wel vergeten want dat mag nu juist niet.!

Nog een ,de mogelijkheid bestaat dat er personeelsleden vertrekken uit cluster 1 dus hij gaat er in aantal op achteruit,wat denk je dat er dan al geopperd werd, je wil het niet weten,…..dan nemen we toch personeelsleden aan in cluster 1.

Het moet niet gekker worden!

En dan als laatste!

Moeten we toch erkennen dat het een kleine moeite is om onder elk cluster een werkpakket te hangen,en dat scenario.

Daar willen we niet eens aan denken.!

Jullie zullen zich wel afvragen ,maar hoe weten jullie als POC dan dat dit er aan staat te komen,terwijl jullie als POC er nooit in gekend zijn.

Heel makkelijk ,dit hele plaatje werd gedeponeerd bij de technische rooster commissie,om er iets mooi,s van te maken,we zullen eerlijk zijn ,deze jongens hebben dagen zitten brainstormen om met een mooi pakket naar buiten te komen.

En wij in eigen persoon liepen zoals iedereen dit mag doen soms eens binnen bij deze commissie.Dus wat er speelde werd iedereen duidelijk die hier wel eens binnen liep,maar via de officiële weg werd het POC hierover nooit benaderd.

In menig werkoverleg uiten we al onze ongenoegens over wat er al op ons af zou komen,maar het management ging gewoon door met dit plan.

Tot vorige week woensdag,toen werd de roostertoetsingscommisie vrijgemaakt voor het toetsen van de roosters,nu kwam ons officieel onder ogen wat dit plaatje ging inhouden.

De huidige benamingen van de roosters waren zoek ,het YB-rooster was zoek en had een andere naam gekregen,terwijl YC+YA nog wel bestonden.                                                                                                                                                           Een zoekpuzzel waar wij op dat moment mee geconfronteerd werden.

 

Goede raad was op dit moment niet duur ,er was maar 1 oplossing, op naar de huidige PDM. genaamd Menno Simon.

2 Leden van het POC gingen in discussie,en wij hebben vernomen dat onze huidige PDM. hoogstwaarschijnlijk niet op de hoogte was van de  voor en nadelen die wij met dit plaatje op tafel legde.

Wij nemen het hem ook niet kwalijk ,de materie is zeer complex,en als je ook maar net in huis bent kan je ook niet van alles op de hoogte zijn .

Wat ons wel verbaasde is dat het management hier toch ook een steek heeft laten vallen,of zal het zo zijn dat men ook niet op de hoogte is of wil zijn wat voor nadelen wij hier in het bovengenoemde schetsen.

Er werd flink gediscussieerd,maar onze PDM .nam een wijs besluit,de roosters die klaar lagen ter verzending naar de huisadressen,werden achter slot en grendel gelegd,ze mochten het pand niet verlaten

Zo geschiede het afgelopen donderdag dat we s,morgens met een gedegen delegatie van het POC en de PDM.verder om tafel gingen.

De uiteindelijke uitslag na verscheidene schorsingen,want de PDM.moest natuurlijk ook met het management overleggen,was dat de PDM.heeft besloten om het hele plan van tafel te gooien,de oude roosters worden weer ingevoerd zoals het huidige plaatje eruit ziet .En als er toch weer plannen zijn om dit op een of andere manier in te voeren er gedegen overleg met het POC gevoerd zal worden.                                                                                                                                               En dat is zoals het hoort!

Schetst onze verbazing dat in het nieuwe gemengde werkoverleg ook het hele plaatje

sturing en ondersteuning” zoals door het management bedacht al op desbetreffende sheets is gezet , om aan jullie te presenteren.

En op de laatste presentatie sheet ,zie je staan,

Heeft u vragen over sturing en ondersteuning dan kan je terecht bij je PM.of het POC.

Niet zo als het hoort,denken wij ,je er nooit in betrekken maar wel de verantwoording naar ons toe schuiven.

Maar gelukkig ,nu moet men er bij vertellen dat op enkele punten nog  geen overeenstemming is bereikt…………………wordt vervolgd.

 

 

 

 

 

 

POC Amsterdam Centraal

 

Dagelijks bestuur:

Hans de Rijk:  voorzitter

Georgia de Haas:  secretaris

 

Alle leden (poc)

Hans de Rijk:  voorzitter

Georgia de Haas: secretaris

Freek Postma: 2e voorzitter

Peter Brugman :2e secretaris

Paul Persoon

Willem Peute

Frans Slats

Nibaldo Rodriguez Terraza

Rob v/d Sloot

Paul de Koster

Kick Hakvoort

Joop  Foppen

Jan Haages

 

VGWM:

Frans Slats;  voorzitter

Joop  Foppen

Paul de Koster

Rob v/d Sloot

Kick Hakvoort

Nibaldo Rodriguez Terraza

Paul Persoon

Jan Haages;  secretaris

 

Communicatie commissie

Kick Hakvoort

Rob v/d Sloot

Jan Haages

E-mail t.z.t.

 

P-commissie

 

Hans de Rijk

Peter Brugman

Freek Postma

Willem Peute

 

 

Rooster commissie

Frans Slats

Peter Brugman

Rob v/d Sloot

Joop Foppen

telefoon:        020-5578907

fax:                 020-5578705

e-mail: oc-asd@reizigers.ns.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste Mensen,

Ook dit jaar is de afdeling Asd van FNV Bondgenoten, beter bekend als Mokumspoor, op "technisch overleg", geweest.

Dat doen we om de team-building goed te houden, om te kijken of we als afdeling op de juiste weg zitten en om te praten over de zaken die ons als personeel van NSR bezig houden.

Helaas was onze bestuurder verhinderd, maar kwam na een telefoontje van ons, de voorzitter ( die ziek was) ons versterken.

Ook dit jaar had onze top penningmeester  ( Lieuwe)de locatie geregeld en er zorg voor gedragen dat we te eten kregen en onderdak hadden voor de mensen die bleven slapen.

Na een smakelijke maaltijd werd het tijd voor het serieuze werk en gingen we onder het genot van een drankje aan het werk.

Daarna was het tijd voor ontspanning. Met Life Muziek van een bleus band.

We kunnen er weer een jaar tegen!

Onze speciale dank gaat uit naar: Jaap Buis en Conny Knip van Cafe Pension het Ankertje in Andijk, voor hun gastvrijheid, gezelligheid en heerlijke eten! Bedankt.

 

 

 

 

 

 

Laatste wijziging op: 03-01-2008 15:43